ผลงานพัฒนาวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

แนวคิด ทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคม

เอกสารคำสอนฉบับนี้จัดทำขึ้น โดยพยายามรวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาในหนังสือเล่มต่าง ๆ มากมายจากคณาจารย์หลากหลายท่าน และรวบรวมจากประสบการณ์ที่ได้รับการจากบรรยายในชั้นเรียนของผู้เรียบเรียงอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในตำราฉบับนี้ อาจมิได้เป็นความรู้ในด้านการพัฒนาทั้งหมดทั้งมวลที่หาอ่านได้ แต่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปจะมีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อ ได้รับความใส่ใจจากผู้อ่าน โดยเฉพาะนิสิตที่จะต้องเข้าฟังการบรรยายในชั้นเรียนและไปค้นคว้าตลอดจนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาจากในเอกสารตำราต่าง ๆ ที่กล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศประกอบด้วย ความผิดพลาดคงมีอยู่ในตำราฉบับนี้ไม่มากก็น้อย ผู้เรียบเรียงขอน้อมรับข้อติติงและพร้อมจะปรับปรุง ขอขอบพระคุณคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่มอบหมายภาระการสอนวิชานี้ให้ผู้เขียนรับผิดชอบด้วย