การบริการวิชาการ

การบริการวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี

ดร.
ชยาณัญ
มณีวรรณ

อาจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
Urban and Regional Planning, Environmental Planning, Sustainable Stormwater Management, Integrated Catchment Management, Sustainable Cities, Sustainability


โทร : 054 466 666 ext. 1319
อีเมล : chayanun.ma@up.ac.th
ห้องทำงาน : B303
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

การบริการวิชาการ
ปี การบริการวิชาการ ระดับนานาชาติ
2564 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา -
2563 โครงการสำรวจสถานการณ์ 1 school 1 signature -
2563 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตพัฒนาสังคม -
2563 คณะกรรมการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา -
2562 โครงการ บูรณาการวิชาการวางแผนและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -
2562 โครงการบริการวิชาการ การจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม -
2561 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา -