; "เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม"
element that need to be hide when printing

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

ตั้งแต่บัดนี้ –  กรกฎาคม 2561

 แผน ก.2   ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์                    รับจำนวน     20     คน

 แผน ข.     ศึกษารายวิชาและศึกษาค้นคว้าอิสระ               รับจำนวน     30     คน

(แผนข. เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  อาคารเรียนรวม(PKY) ชั้น 2 ห้อง B201

โทร 0871812087 รัตติกาล ค้าสม เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
0 5446 6666 ต่อ 1304-1305 โทรสาร 0 5446 6708

หรือ สมัครเรียน ในเว็บไซต์ www.admission.up.ac.thเป้าหมาย
(Goal)หลักสูตร เป็นมหาบัณฑิตที่ชาญฉลาด

Social ทำงานด้วยความชาญฉลาด ทั้งด้านพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสวัสดิการและเครือข่ายทางสังคม

Moral  เป็นมหาบัณฑิต ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม

Administration เป็นนักบริหารจัดการที่ดี  มีธรรมมาภิบาล มีศักยภาพสูงในการพัฒนาองค์กร  มีทักษะและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

Research เป็นนักวิจัยที่มีการคิดค้นวิจัยองค์ความรู้และลุ่มลึก  มีสามารถคิดและวิเคราะห์อย่างรอบด้าน

Technology เป็นผู้มีความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีชั้นสูง อย่างมีสมรรถนะต่อเปลี่ยนแปลงสังคม  

 


822dc9c05223124dbaf00dc3eef5db7a.jpg 076ff46ca1fca2aab47fae52c1ac7165.jpg ef074689e4d14856dccddb726f838897.jpg 89c0d4a9a87fe1ae0cd2d485ea298352.jpg 4e3bae79fe2093af312a029a62a5ba2e.jpg 619d593523ef6213a5feaccb72fbf825.jpg

เพิ่มข่าวโดย: tanarin.kh วันที่/เวลา : 2018-07-23 12:46:57