คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Political and Social Science University of Phayao.

  ปรัชญาร่วม ปณิธานร่วมและวิสัยทัศน์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปรัชญาร่วม ปณิธานร่วมและวิสัยทัศน์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปรัชญาร่วม ปณิธานร่วมและวิสัยทัศน์ของคณะ

ปรัชญาร่วม : “ดำรงชีวิตด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด” หรือ “ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม” “A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All”

ปณิธานร่วม : “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” “Wisdom for Community Empowerment”

วิสัยทัศน์ของคณะ : “คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งพัฒนาบัณฑิต สู่ความทันสมัยในศาสตร์ทางสังคม เพื่อร่วมเป็นพลัง ในการสร้างสรรค์ชุมชนด้วยจิตสาธารณะ”

พันธกิจของคณะ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีพันธกิจที่สำคัญ 5 ด้าน อันสอดคล้องกับ 5 เป้าหมายหลัก ของมหาวิทยาลัย (Comprehensive University = CU, Community Engagement = CE, Interrnational Publication = IP, Partially Worldclass = PW, ASEAN = AEC)

© 2016 Design School of Political and Social Science : University of Phayao. แก้ไขเว็บนี้