คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Political and Social Science University of Phayao.

  บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากร

Cinque Terre

นายชัยวัฒน์ ชูเชิด

บุคลากร

ปริญญาตรี

ร.บ.(รัฐศาสตร์)

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1406

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Cinque Terre

ว่าที่ ร.ต.หญิง กัญณภัทร วศะวัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปริญญาโท

รป.ม.(นโยบายสาธารณะ)

ปริญญาตรี

ร.บ.(รัฐศาสตร์)

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1407

นักวิชาการศึกษา

Cinque Terre

นางจุฑาทิพ พงษ์ประภาส

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาโท

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

ปริญญาตรี

บธ.บ.(การจัดการธุรกิจ)

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1404

Cinque Terre

นายมณมรกต บัวแดง

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี

บธ.บ.(การจัดการธุรกิจ)

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1300

Cinque Terre

นางสาวรัตติกาล ค้าสม

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1405

Cinque Terre

นายอภิรักษ์ นิลวัฒน์

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี

สส.บ.(พัฒนาสังคม)

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1300

Cinque Terre

นายวิทวัส ประเสริฐศักดิ์

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี

ร.บ.(รัฐศาสตร์)

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1300

นักวิชาการเงินและบัญชี

Cinque Terre

นางสาวบุษยมาส กอกน้อย

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปริญญาโท

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

ปริญญาตรี

บช.บ.(การบัญชี)

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1402

นักวิชาการพัสดุ

Cinque Terre

นางสาวอันธิกา ใจดี

นักวิชาการพัสดุ

ปริญญาตรี

บธ.บ.(การจัดการธุรกิจ)

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1401

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Cinque Terre

นายธนรินทร์ คงเถื่อน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1400

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Cinque Terre

นางสาวณัฐฐพัชร์ ตติย์ธานุกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปริญญาตรี

ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน)

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1403

Cinque Terre

นางสาวภัทธิญา จินดาคำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปริญญาตรี

ร.บ.(รัฐศาสตร์)

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1405

© 2016 Design School of Political and Social Science : University of Phayao. แก้ไขเว็บนี้