คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Political and Social Science University of Phayao.

  บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากร

Cinque Terre

นายชัยวัฒน์ ชูเชิด

บุคลากร

ปริญญาตรี

ร.บ.(รัฐศาสตร์)

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1303

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Cinque Terre

นางสาวภัทธิญา จินดาคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปริญญาตรี

ร.บ.(รัฐศาสตร์)

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1305

Cinque Terre

นายศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปริญญาตรี

ร.บ.(รัฐศาสตร์)

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1308

นักวิชาการศึกษา

Cinque Terre

นางจุฑาทิพ พงษ์ประภาส

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาโท

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

ปริญญาตรี

บธ.บ.(การจัดการธุรกิจ)

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1304

Cinque Terre

นายมณมรกต บัวแดง

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี

บธ.บ.(การจัดการธุรกิจ)

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ -

Cinque Terre

นางสาวรัตติกาล ค้าสม

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1305

Cinque Terre

นายวิทวัส ประเสริฐศักดิ์

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี

ร.บ.(รัฐศาสตร์)

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ -

นักกิจการนิสิต

Cinque Terre

นายอภิรักษ์ นิลวัฒน์

นักกิจการนิสิต

ปริญญาตรี

ศศ.บ.(พัฒนาสังคม)

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ -

นักวิชาการเงินและบัญชี

Cinque Terre

นางสาวบุษยมาส กอกน้อย

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปริญญาโท

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

ปริญญาตรี

บช.บ.(การบัญชี)

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1302

นักวิชาการพัสดุ

Cinque Terre

นางสาวอันธิกา ใจดี

นักวิชาการพัสดุ

ปริญญาตรี

บธ.บ.(การจัดการธุรกิจ)

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1302

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Cinque Terre

นายธนรินทร์ คงเถื่อน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1301

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Cinque Terre

นางสาวณัฐฐพัชร์ ตติย์ธานุกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปริญญาตรี

ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน)

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1307

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

Cinque Terre

นายสราวุฒิ มณีอินทร์

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

ปริญญาตรี

ร.บ.(รัฐศาสตร์)

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1305

© 2016 Design School of Political and Social Science : University of Phayao. แก้ไขเว็บนี้