คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Political and Social Science University of Phayao.

  บุคลากรสายวิชาการประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

บุคลากรสายวิชาการประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

บุคลากรสายวิชาการประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

หัวหน้าสาขาวิชา

Cinque Terre

นางสาวไพรินทร์ ขัดธิพงษ์

หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม

ปริญญาโท

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) Nida 2553

ปริญญาตรี

ศศ.บ.(พัฒนาสังคม) เกียรตินิยมอันดับ 2 มน. 2550

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1303

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Cinque Terre

รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

ปริญญาโท

สส.ม. (การบริหารงานสังคม), Cert. in Rural Development, Cert. in Social Development, ป.บัณฑิตอาสา

ปริญญาตรี

สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) เกียรตินิยมดี

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1411

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

Cinque Terre

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ อมรากุล

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษสาขาวิชาพัฒนาสังคม

ปริญญาเอก

ปร.ด.(การบริหารการพัฒนา) ม.ราฏภัชสวนสุนันทา 2554

ปริญญาโท

วท.ม.(ภูมิศาสตร์) ม.ราม 2536

ปริญญาตรี

วท.บ.(คณิตศาสตร์) ม.ราม 2518

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1311

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

<
Cinque Terre

นางสาวอรญา อนุกูล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

ปริญญาโท

พช.ม.(พัฒนาชุมชน) มธ. 2552

ปริญญาตรี

ศศ.บ.(พัฒนาสังคม)เกียรตินิยมอันดับ2 มน.2549

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1408

Cinque Terre

นางสาวณัฏฐิมา มากชู

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

ปริญญาโท

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) nida 2543,Master of Arts (Political Science) West Virginia University, USA.

ปริญญาตรี

ร.บ.(การปกครอง-บริหาร) จุฬา 2541

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1308

Cinque Terre

นางสาวสาริณีย์ ภาสยะวรรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

ปริญญาโท

ศศ.ม.(การพัฒนาสังคม) มช.2554

ปริญญาตรี

ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.พายัพ 2544

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1312

Cinque Terre

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนตรา พงษ์นิล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

ปริญญาโท

มน.ม.(มานุษยวิทยา) จุฬา 2542

ปริญญาตรี

สม.บ.(สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา) มธ. 2538

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1311

Cinque Terre

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

ปริญญาเอก

Ph.D.(Philosophy) University Of Pune 2548

ปริญญาโท

อ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ) ม.มหิดล 2541

ปริญญาตรี

ป.ธ.9 (บาลี-พุทธศาสนา) 2538 ,ศศ.บ.(สารนิเทศศาสตร์)

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1308

Cinque Terre

นางสุกมล มุ่งพัฒนสุนทร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

ปริญญาโท

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) nida 2545

ปริญญาตรี

สม.บ.(สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา) มธ. 2542

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ -

Cinque Terre

นางรัติยา ฟิชเชอร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

ปริญญาโท

ศศ.ม.(พัฒนาสัมคม) มน.2546

ปริญญาตรี

ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) มช. 2536

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ -

Cinque Terre

นางชยาณัญ ไวกวี (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

ปริญญาโท

ผ.ม.(การวางแผนภาคและเมือง) 2548 จุฬา

ปริญญาตรี

รป.บ.(รัฐประศาสนศาตร์)เกียรตินิยมอันดับ 1 ม.ช. 2542

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ -

Cinque Terre

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณภา ทองแดง (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

ปริญญาโท

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) nida 2551

ปริญญาตรี

ศศ.บ.(พัฒนาสังคม) เกียรตินิยมอันดับ 1 มน.2549

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ -

Cinque Terre

นายพิพัฒน์ ธนากิจ (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

ปริญญาโท

ศศ.ม.(การพัฒนาสังคม) มช.2552

ปริญญาตรี

วท.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ,มช.2547

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1311

© 2016 Design School of Political and Social Science : University of Phayao. แก้ไขเว็บนี้