คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Political and Social Science University of Phayao.

  บุคลากรสายวิชาการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

บุคลากรสายวิชาการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชา

Cinque Terre

ดร.รัชตะ พันธุ์แสง

หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

ปริญญาเอก

Ph.D.(Politics) University Of Pune 2557

ปริญญาโท

ร.ม.(การเมืองและการปกครอง) มช.2544

ปริญญาตรี

น.บ.(นิติศาสตร์) ม.ราม 2527

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ -

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Cinque Terre

รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ รัชชกูล

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์

ปริญญาเอก

ปร.ด. (สังคมวิทยา)

ปริญญาโท

-

ปริญญาตรี

-

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ -

Cinque Terre

รองศาสตราจารย์ รอ.ทพญ.ดร.สุพัตรา วรรณสืบเชื้อ

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์

ปริญญาเอก

ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ปริญญาโท

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)

ปริญญาตรี

ท.บ. (ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ -

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

Cinque Terre

ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษสาขารัฐศาสตร์

ปริญญาเอก

PhD.Language Science (in Pub Ad.) University of France Comté.

ปริญญาโท

Master of policy and Adminisatation Flinders University 2539

ปริญญาตรี

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มช.2522

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ -

Cinque Terre

ดร.พงษ์สนิท คุณนะลา

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษสาขารัฐศาสตร์

ปริญญาเอก

Ph.D.(Social Science) University.of Bihar State at Magadh, BodhGaya 2546

ปริญญาโท

ร.ม.(การเมืองและการปกครอง) มช. 2535

ปริญญาตรี

ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มช. 2523

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ -

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Cinque Terre

ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ปริญญาเอก

Ph.D.(Social Policy) University of Edinburgh 2557

ปริญญาโท

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬา 2548

ปริญญาตรี

รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)เกียรตินิยมอันดับ 2 มช. 2545

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1310

Cinque Terre

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ปริญญาเอก

ศศ.ด.(คติชนวิทยา) มน.2553

ปริญญาโท

ศศ.ม.(ปรัชญา) มช.2543

ปริญญาตรี

ศศ.บ.(ปรัชญา) มช.2538

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ -

Cinque Terre

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทร สุขสราญจิต

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ปริญญาโท

ศศ.ม.(การพัฒนาสังคม) มช.2552

ปริญญาตรี

ร.บ.(การเมืองการปกครอง)เกียรตินิยมอันดับ2 มธ.2547,ป.บัณฑิต(บัณฑิตอาสาสมัคร)

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ -

Cinque Terre

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ปริญญาเอก

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ม.ราฏภัชสวนดุสิต2552

ปริญญาโท

ร.ม.(การปกครอง) มธ.2543

ปริญญาตรี

พณ.บ.(บริหารอุตสาหการ) มธ.2536

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ -

Cinque Terre

นางสาวดารารัตน์ คำเป็ง

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ปริญญาโท

ร.ม.(การเมืองและการปกครอง) มช.

ปริญญาตรี

ร.บ.(รัฐศาสตร์) มช.

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ -

Cinque Terre

ดร.ณัฐฑรี สินธุนาวา พงษ์พิพัฒน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ปริญญาเอก

ปร.ด.(การบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน) ม.แม่โจ้ 2556

ปริญญาโท

M.Sc.(Organization Management) University of la verne 2537

ปริญญาตรี

ร.บ.(การบริหารรัฐกิจ) มธ.2533

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ -

Cinque Terre

นางสาวนิศาชล พรหมรินทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ปริญญาโท

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬา 2553

ปริญญาตรี

รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)เกียรตินิยมอันดับ1 มช.2548

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ -

Cinque Terre

นางสาววิลาสินี วดีศิริศักดิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ปริญญาโท

Master of Arts.(International Relations) Deakin University Australia 2553

ปริญญาตรี

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มช.2548 , ร.บ.(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ) มสธ. 2549

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ -

Cinque Terre

ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ปริญญาเอก

Ph.D.(Development Policy and Management) University of manchester U.K.

ปริญญาโท

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬา 2547, M.S.(administration and management) Roskilde University

ปริญญาตรี

อ.บ.(ภาษาสเปน)เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬา 2545

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ -

Cinque Terre

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ปริญญาโท

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) มช.2552

ปริญญาตรี

สค.บ.(สังคมสงเคราะห์)เกียรตินิยมอันดับ 1 มธ.2545

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ -

Cinque Terre

นายทวีป มหาสิงห์

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ปริญญาโท

รม.(การเมืองการปกครอง) มธ.2555

ปริญญาตรี

รบ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มช.2548

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ -

Cinque Terre

นายถิรายุส์ บำบัด

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ปริญญาโท

รม.(การเมืองการปกครอง) มช.2555

ปริญญาตรี

ศษ.บ. (สังคมศึกษา-วิชาโทรัฐศาสตร์) มช.2549 , รบ.(รัฐศาสตร์) ม.ราม 2554

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ -

Cinque Terre

นางสาวอักษราภัค ชัยปะละ

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ปริญญาโท

ร.ม.(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬา 2553

ปริญญาตรี

ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) มช.2549

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ -

Cinque Terre

นางสาวกัลยาพร กันอิน

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ปริญญาโท

อยู่ระหว่างการอัพเดทข้อมูล...

ปริญญาตรี

ร.บ.(รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มน.2553

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ -

Cinque Terre

นางสาวสุธินี ชุติมากุลทวี (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ปริญญาโท

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) มช.2551

ปริญญาตรี

รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มช.2546

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ -

Cinque Terre

นายอนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ปริญญาโท

ร.ม.(การปกครอง) จุฬา 2548

ปริญญาตรี

ร.บ.(รัฐศาสตร์)เกียรตินิยมอันดับ 2 มช.2544

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ -

© 2016 Design School of Political and Social Science : University of Phayao. แก้ไขเว็บนี้