คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Political and Social Science University of Phayao.

  คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

คณบดี

Cinque Terre

รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาโท

สส.ม. (การบริหารงานสังคม), Cert. in Rural Development, Cert. in Social Development, ป.บัณฑิตอาสา

ปริญญาตรี

สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) เกียรตินิยมดี

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1411

รองคณบดี

Cinque Terre

นางสาวอรญา อนุกูล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ปริญญาโท

พช.ม.(พัฒนาชุมชน) มธ. 2552

ปริญญาตรี

ศศ.บ.(พัฒนาสังคม)เกียรตินิยมอันดับ2 มน.2549

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1408

Cinque Terre

ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ปริญญาเอก

Ph.D.(Development Policy and Management) University of manchester U.K.

ปริญญาโท

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬา 2547, M.S.(administration and management) Roskilde University

ปริญญาตรี

อ.บ.(ภาษาสเปน)เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬา 2545

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1309

Cinque Terre

ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์

รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย

ปริญญาเอก

Ph.D.(Social Policy) University of Edinburgh 2557

ปริญญาโท

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬา 2548

ปริญญาตรี

รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)เกียรตินิยมอันดับ 2 มช. 2545

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1409

ผู้ช่วยคณะบดี

Cinque Terre

นางสาวสาริณีย์ ภาสยะวรรณ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ปริญญาโท

ศศ.ม.(การพัฒนาสังคม) มช.2554

ปริญญาตรี

ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.พายัพ 2544

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1312

Cinque Terre

นางสาวดารารัตน์ คำเป็ง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ

ปริญญาโท

ร.ม.(การเมืองและการปกครอง) มช.

ปริญญาตรี

ร.บ.(รัฐศาสตร์) มช.

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1312

Cinque Terre

นายถิรายุส์ บำบัด

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการทั่วไป

ปริญญาโท

รม.(การเมืองการปกครอง) มช.2555

ปริญญาตรี

ศษ.บ. (สังคมศึกษา-วิชาโทรัฐศาสตร์) มช.2549 , รบ.(รัฐศาสตร์) ม.ราม 2554

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1302

หัวหน้าหน่วย

Cinque Terre

นายถิรายุส์ บำบัด

หัวหน้าหน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น

ปริญญาโท

รม.(การเมืองการปกครอง) มช.2555

ปริญญาตรี

ศษ.บ. (สังคมศึกษา-วิชาโทรัฐศาสตร์) มช.2549 , รบ.(รัฐศาสตร์) ม.ราม 2554

โทรศัพท์

054 466 666 ต่อ 1302

© 2016 Design School of Political and Social Science : University of Phayao. แก้ไขเว็บนี้